Fundacja „Rodzice Szkole” jest Organizacją Pożytku Publicznego, skupiającą różne środowiska obywatelskie, zajmujące się sprawami narodowej edukacji. Poprzez budowanie płaszczyzny współpracy: rodziców, nauczycieli, uczniów, dyrektorów szkół, samorządów terytorialnych, organów administracji państwowej i organizacji pozarządowych dąży do uspołecznienia polskiej oświaty oraz powiększenia, niezbędnego dla rozwoju kraju, kapitału społecznego.

Jednym z głównych celów Fundacji jest wyposażenie rodziców i ich reprezentantów – rad rodziców w wiedzę oraz umiejętności, umożliwiające aktywne uczestniczenie w życiu szkół własnych dzieci.

Dążąc do stworzenia regulacji prawnych sprzyjających osiągnięciu ww. celów, Fundacja „Rodzice Szkole” bierze udział w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Parlamentu RP, opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących polskiego systemu oświaty oraz wnosi własne propozycje rozwiązań ustawowych w zakresie praw i obowiązków rad rodziców.

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja