Program „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich” jest realizowany w ramach dwóch projektów: Akademia Finansów Rad Rodziców współfinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Rodzice dla szkoły-Rodzice dla społeczeństwa współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Szczegóły projektu
„Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich"

Fundacja „Rodzice Szkole” rozpoczyna realizację wieloletniego programu: Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju, w ramach którego będziemy w latach 2018-2019 prowadzili dwa, wzajemnie uzupełniające się, projekty:
1. Rodzice dla szkoły – Rodzice dla społeczeństwa
2. Akademia Finansowa Rad Rodziców
 

Partnerzy: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Kuratorzy Oświaty.

 

Czas realizacji: 01.09. 2018 – 31.12.2019

Działania:
1. Zorganizowanie - w roku szkolnym 2018/2019 - 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców, służących m. in.:
  • upowszechnieniu wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich gospodarkę finansową oraz rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczo – profilaktycznych szkół,
  • zewidencjonowaniu oczekiwań rodziców w stosunku do: Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół,
  • konsolidacji środowisk rodziców i rad rodziców, prowadzącej do ich trwałej współpracy na różnych poziomach i w różnych formach organizacyjnych
2. Zorganizowanie w latach 2018/2019 - 2 Ogólnopolskich Konferencji Rad Rodziców których wiodącymi tematami będą:
  • współpraca rad rodziców z innymi organami szkoły, ze szczególnym zwróceniem uwagi na współpracę rad rodziców z dyrektorami szkół,
  • gospodarka finansowa rad rodziców,
  • nowelizacja prawa oświatowego w zakresie miejsca i roli społecznych organów w systemie oświaty, ze szczególnym zwróceniem uwagi na regulacje dotyczące rad rodziców;

3. Przygotowanie kursu e-learningowego, zawierającego 15 modułów szkoleniowych dotyczących gospodarki finansowej rad rodziców;

4. Stworzenie Punktu Konsultacyjnego, służącego pomocą prawną i merytoryczną - radom rodziców, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym, samorządom uczniowskim oraz samorządom terytorialnym - w budowaniu płaszczyzn współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego;

5. Przygotowanie w wersji papierowej i elektronicznej poradnika: Vademecum finansowe rad rodziców;

6. Przeprowadzenie wśród rodziców ankiet służących ocenie polskiej szkoły i polityki oświatowej państwa oraz zewidencjonowaniu propozycji zmian w prawie oświatowym;

7. Przygotowywanie, na użytek władz oświatowych, bieżących raportów dotyczących oceny przez rodziców, nauczycieli i uczniów stanu polskiej szkoły i polityki oświatowej państwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oceną reformy systemu edukacji;

8. Przygotowanie projektu nowelizacji prawa dotyczącego społecznych organów w systemie oświaty i uprawnień rad rodziców;

9. Przygotowanie dwujęzycznego (jęz. angielski i jęz. polski) raportu prezentującego przebieg programu i wnioski z niego wypływające.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji ww. programu będziemy sukcesywnie zamieszczali na naszych stronach internetowych (www.rodziceszkole.edu.pl , www.radyrodzicow.pl). Osoby i środowiska zainteresowane jego przebiegiem zapraszamy do:
a) zgłaszania propozycji programowych (wskazujących na tematy, które należałoby w nim uwzględnić),
b) uczestnictwa w planowanych konferencjach, szkoleniach i badaniach ankietowych,
c) jak najszerszego upowszechnienia programu w lokalnych środowiskach oświatowych.

Wszystkie Państwa opinie dotyczące zarówno strony merytorycznej jak i organizacyjnej postaramy się uwzględnić, wychodząc z założenia, że program - Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania kapitału społecznego kraju- powinien stać się programem setek tysięcy polskich rodziców, a nie, stworzonym w oderwaniu od realiów dnia codziennego, kolejnym pomysłem ekspertów i tzw. profesjonalistów. Oczekujemy na Państwa pomoc i zaangażowanie w tym, bardzo ważnym dla naszych dzieci i przyszłości polskiej szkoły, przedsięwzięciu.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”
tel. 602 694 951

 logo nbp teskt        logo fio

 

 

logo fundacja